Skip to main content

1833 HE Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P Wilson Textus 21 Epistle Epitre 1 Peter


SHOW MORE


1833 HE Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P Wilson Textus 21 Epistle Epitre 1 Peter Pierre
DER ERSTE BRIEF DES PETRUS (1 Petrus)

The Epistle of I Peter in Ancient Greek

The New Testament in Greek, made available originally by Cura P. Wilson. This is the Edition of 1833, and is provided with scans that have good resolution. The New Testament written in Ancient Common Greek. Here is the Received Text of the New Testament.

Can be Printed or posted.

ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐÐ°Ð²ÐµÑ Ð½Ð° гÑÑÑки език, пÑедоÑÑавени Ð¾Ñ Ð¿ÑÑвонаÑално Cura ÑÑÑ. УилÑÑн. Това е издание Ð¾Ñ 1833, и е Ñнабден Ñ ÑканиÑа, коиÑо Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð±Ñа ÑезолÑÑиÑ. ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ, напиÑани на ÐÑевна ÐбÑа гÑÑÑки. Това е оÑигинална Ðов ÐавеÑ. ТÑк молÑ, намеÑеÑе ÐоÑÑÑпила ТекÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐавеÑ. Това гÑÑÑки Ðов ÐÐ°Ð²ÐµÑ Ðµ била използвана Ð¾Ñ ÑанноÑÑиÑÑиÑнÑкаÑа ÑÑиÑÑиÑни (Ранна ЦÑÑква). ÐовиÑе веÑÑии (ÐзданиÑ) - [Ñези пÑбликÑвани наÑкоÑо] - на Ðов ÐÐ°Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¾ Ñе оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° ÑобÑÑвенаÑа Ñи нови и изобÑеÑил ÑÑбÑание и нови композиÑии (ÑÑпоÑÑавÑнеÑо) Ð¾Ñ Ð³ÑÑÑки ÑÑкопиÑи. ÐоваÑа модеÑна веÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÐиблиÑÑа, не ÑазÑиÑа на ÑилÑди и ÑилÑди ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð³ÑÑÑки ÑаÑÑи Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ, напиÑани на ÐÑевна ÐÑÑÑиÑ. ХилÑди Ð¾Ñ Ñези ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑаÑÑи Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ Ñа били оÑкÑиÑи пÑез поÑледниÑе 150 години. Тези ÑÑагменÑи и ÑаÑÑи Ð¾Ñ Ð³ÑÑÑки ÑекÑÑове (Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐавеÑ) и да пÑедоÑÑавÑÑ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°ÑелÑÑва, доказваÑ, Ñе ÑÑандаÑÑнаÑа полÑÑи иÑÑоÑиÑеÑки гÑÑÑки ÑекÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐавеÑ, Ñа ÑоÑни.

ÐÑкои пÑеподаваÑели (повеÑеÑо Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо не вÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² пÑеÑенÑииÑе на ÑÑиÑÑиÑнÑÑвоÑо и желаниÑ, коиÑо да оÑÑвÑÑлÑÑ ÐÑÑÑ Ð¥ÑиÑÑоÑ) Ñа ÑеÑили, Ñе Ñе Ñа знаели по-добÑе Ð¾Ñ ÑанниÑе ÑÑиÑÑиÑни, коиÑо гÑÑÑки ÑÑкопиÑи вÑиÑки Ð½Ð°Ñ Ð´Ð½ÐµÑ ÑÑÑбва да използваÑе. С Ñел да Ñе наÑÑÑÑава ÑÑÑнаÑа пÑоÑеÑионална оÑиенÑаÑиÑ, коиÑо изобÑеÑил нова веÑÑии и монÑаж на нови ÑекÑÑове, за да доÑÑигне до ÑеÑниÑе ÑобÑÑвени нови и (но не ÑоÑно) нови завеÑаниÑ. ÐÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñе ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑвÑеменниÑе веÑÑии (Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐавеÑ) Ñа ÑинанÑово ÑпонÑоÑиÑан Ð¾Ñ Ð¸Ð·Ð´Ð°ÑелÑÑва, за да ÑвелиÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑалбиÑе Ñи. Ðного Ð¾Ñ ÑоÑаÑа, коиÑо Ð½Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð´Ð° пÑевежда ÑÑглаÑен Ñ ÐиблиÑÑа, Ñ ÐÑÑÑ Ð¥ÑиÑÑÐ¾Ñ Ð¸ Ñ ÑÑиÑÑиÑнÑÑвоÑо. Те нÑÐ¼Ð°Ñ Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸Ðµ да бÑде веÑен на езика и дÑмиÑе на оÑигиналниÑе гÑÑÑки ÐавеÑ. ÐовеÑе Ð¾Ñ Ð´Ð²Ð°Ð´ÐµÑÐµÑ ÑилÑди ÑÑагменÑи ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑаÑÑи Ð¾Ñ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ Ñа били оÑкÑиÑи, напиÑани на дÑевниÑе гÑÑÑки. Ðного Ð¾Ñ ÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да бÑде даÑиÑан наÑÑно на пÑÑÐ²Ð¸Ñ ÑÑи или ÑеÑиÑиÑÑоÑин години на ÑÑиÑÑиÑнÑÑвоÑо. Ðо вмеÑÑо да използваÑе Ñези доÑÑовеÑни копиÑ, желаниеÑо на ÑÑвÑеменнаÑа кÑиÑика е да ÑÑздаде ÑÐ²Ð¾Ñ ÑобÑÑвена нова веÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° мÑÑÑоÑо на ÑÑаÑиÑе ÑоÑна гÑÑÑки ÑекÑÑ. Ðие ÐÑизовавам ви да пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´Ð°Ñ Ñвои ÑобÑÑвени изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑÑÑ Ñези Ñеми, какÑо и да Ñе доÑÑигне до ваÑиÑе ÑобÑÑвени заклÑÑениÑ.

Ðие оÑе ÐÑизовавам ви да пÑоÑеÑеÑе пÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑеподаваÑели и ÑÑени по Ñези Ñеми, каÑо пÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑоÑеÑоÑиÑе Ðжон Burgon, Hoskier и пиÑаÑел. (ТеÑниÑе книги Ñа на Ñазположение ÑÑк или в инÑеÑнеÑ). Carston Thiede, ХенÑи Rawlinson и ÐжоÑдж Rawlinson и Layard Ñа пÑедоÑÑавили на аÑÑеологиÑеÑки и иÑÑоÑиÑеÑки доказаÑелÑÑва за абÑолÑÑна ÑоÑноÑÑ Ð½Ð° СÑаÑÐ¸Ñ ÐÐ°Ð²ÐµÑ Ð¸ ÐÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐÐ°Ð²ÐµÑ ÑÑÑо. Ðного паÑÑиÑи Ð´Ð½ÐµÑ Ð½Ðµ знаем как да оÑговоÑим на Ñази инÑоÑмаÑиÑ. ÐÑиÑинаÑа е, заÑоÑо Ñе не Ñа пÑовеждани Ñези изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñно за Ñебе Ñи. ÐмеÑÑо Ñова, Ñе Ñа ÑеÑили да не Ñе пÑеÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑелекÑÑална ÑазÑледване. Ðоже би Ñе вмеÑÑо да Ñе надÑваме, Ñе оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° Ð²Ð°Ñ Ñ Ð±ÑÑзи и леÑни оÑговоÑи, пÑедназнаÑени понÑкога да Ñе избÑÐ³Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ñе Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ³Ð½Ð°Ñ ÑÑÑдни вÑпÑоÑи. Ðо иÑÑинаÑа е Ð¾Ñ ÐºÐ°ÐºÐ²Ð¾ да Ñе боÑÑ. ÐвÑенÑиÑни ÑÑиÑÑиÑнÑÑвоÑо, и иÑÑинаÑа, Ñа Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° и ÑÑÑа ÑÑÑана. Ðнези, коиÑо ÑÐ°Ð·Ð³Ð»ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ñези вÑпÑоÑи (и ÑÑиÑÑиÑни, оÑобено), Ñледва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð² ÑÑÑÑоÑние да даде обÑÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑиÑиниÑе и дÑÑовнаÑа надежда, Ñе е в ÑÑÑ, ако ÑÑÑнаÑа надежда Ñе базиÑа на иÑÑинаÑа и ÑоÑноÑÑÑа.

(If you cannot read the text above, you would need foreign language fonts for your computer or your browser).[Bulg]
.


Language English
Collection opensource

Reviews

Reviewer: ancientdaze - - January 15, 2011
Subject: Greek Testament

Ancient Koine Greek New Testament - Nouveau Testament Grec Greque Ancient
[T.R.]. Edition of Cura P. Wilson (1833)


For the version in ancient Koine Greek , here are the links.

[[[ # 1 ]]] . ; [[[ # 2]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; [[[# 6]]]. ; [[[# 7]]]. ; [[[#8]]]. ; [[[ # 9]]]. ;[[[
# 10]]]
. ; [[[ # 11]]] . ; [[[ # 12]]]. ; [[[ # 13]]]. ; [[[ #14]]]. ; [[[# 15]]]. ; [[[# 16]]]. ; [[[# 17]]]. ; [[[# 18]]]. ; [[[ # 19]]]. ;[[[ # 20]]] . ; [[[ # 21]]] . ; [[[ # 22]]] . ; [[[ # 23-25]]]. ; [[[ # 26]]]. ; [[[ # 27]]]. ;

-------------------------

In case of Interest:

Here are a few more books & info about language and versions:

[[[ Issues in N.T. O.T. Canonization - Historic ]]] . ; [[[ N.T. - Latin ]]]. ; [[[ Basis for Inspiration - Haldane - Vol 1 ]]] . ; [[[ Haldane - Vol 02 ]]]. ; [[[ Problems with Bib. Soc. ]]]. ; [[[ Accuracy of Scripture ]]] . ; [[[ Pentateuch - Historic accuracy of ]]]. ;[[[ End times & Paganism ]]] . ; [[[ KJV Credentials ]]]. ; [[[ Significance of changes between Old and New Versions - De Semlyen ]]]. [[[ Geneva Bible ]]] . ; [[[ Best O.T. Manuscripts- Vol 1 ]]]. ; [[[ What is Best OT - Vol 02 ]]] . ; [[[ History of the Received Text (TR) ]]]. ; [[[ Manuscript Corruptions & Answers ]]]. [[[ Study of Codex B - (Vaticn/Sinait.) ]]] . ; [[[ Philosophy of Man ]]]. ; [[[ What Started This All (some) ]]] . ; [[[ The Step by Step raising of questions ]]]. ; [[[ De Semlyen ]]]. [[[ Manuscripts used by Westcott ]]] . ; [[[ Apostasis defined ]]]. ; [[[ the Classic Reply to W & Hort ]]] . ; [[[ Reina Valera - Actual ]]]. ; [[[ Juan Valdes - Spn ]]].


.

PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
by Testament grec, Senyor, Fill de Deu, Jesucrist, la Trinitat
282
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by Dieu, L'Eglise, Eglise officielle, le grec Testament, Dieu le Pere, le Fils de Dieu, Jesus Christ,
579
0
2
( 2 reviews )
Community Texts
by God, Theos, YHVH, JHVH, resmi Gereja, Kristen, Yunani Perjanjian Baru, Yunani Perjanjian, Tuhan, Anak , Yesus Kristus, Trinitas
420
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by God, Deus, oficiální církve, křesťanství, řečtina Nového zákona, řeckého zákona Páně, Božího Syna, Ježíše Krista, Trinity
525
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by God, Diodatti, Diodati, Sarpi, Savanorola, Gesu Cristo, Trinita
392
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by officiale kerk, het christendom, de Griekse Nieuwe Testament, de Griekse Testament, Heer, Zoon van God, Jezus Christus,
434
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by službena crkva, kršćanstvo, grčkom Novom zavjetu, grčki zavjetu, Gospodine, Sine Božji, Isus Krist,
303
0
1
( 1 reviews )
( 1 reviews )
Community Texts
by oficial da Igreja, o cristianismo, Novo Testamento grego, grego Testamento, Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo,
549
0
1
( 1 reviews )
Community Texts
by Dios, Dieu, God, Reina Valera, Cura P. Wilson, Textus, Nuevo Testamento,
1,078
2
3
( 3 reviews )